نمایشگاه ها

نمایشگاه های برگزار شده

_

غرفه برگزار شده شرکت آتاتک در نمایشگاه مشهد

این نمایشگاه به مدت 5 روز در شهر مشهد برگزار شد

غرفه برگزار شده شرکت آتاتک در نمایشگاه مشهد

این نمایشگاه به مدت 5 روز در شهر مشهد برگزار شد

غرفه برگزار شده شرکت آراز در نمایشگاه بزرگان صنعت ساختمان مشهد، تالار اطلسیه

این نمایشگاه به مدت 3 روز در شهر مشهد برگزار شد